Система за самоконтрол – кафеавтомат

СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА В ОБЕКТ:

КАФЕАВТОМАТ ТИП ВЕНДИНГ,

НАМИРАЩ СЕ В …………………………………………..

Основна цел е да бъдат изградени хигиенни практики, които да контролират приготвянето и търговията с топли напитки и да бъдат съобразени с хигиенните изисквания на ХЕИ и Закона за храните.

Писмената програма, която конкретно прилага …(име на фирмата)….., с управител …………………….., има за цел да се предлага качествен краен продукт (толи напитки), за да бъде защитено здравето на потребителите.

Тази програма включва хигиенните изисквания, свързани с обслужването на кафеавтомата.

 1. Технологично оборудване.

1. Обекта представлява кафеавтомат тип вендинг . Обекта е оборудван с всички необхотими технически и електронни системи, които позволяват съхранението на продукти за топли напитки и тяхното изготвяне.

 1. Стените, подовете и работните повърхности на кафеавтомата са покрити с материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.
 1. Има защита срещу достъп на вредители.
 1. Съхраненение на продуктите.
  1. С цел защита от рисковете от замърсяване с болестотворни микроорганизми, чужди тела или химикали на продуктите в кафемашината е създадена следната организация: Продуктите се намират в отделни затворени контейнери. Не се допуска съхранение на храните извън съответните съоражения.
  2. Водата, която се използва за направата на топлите напитки (в скучай че автомата не е включен към постоянно водоснабдяване) е от лицензиран производител на минерална и (или) изворна вода със съответния сертификат за качество и в срок на годност . Използва се еднократно и се подменя само с нова опаковка.
  3. Продуктите за топлите напитки трябва да са произведени с тази цел и да отговарят на изискванията за хранителни продукти.
  4. Създадена е организация за събиране и изнасяне на отпадъците.

– Течните отпадъци се събират във водонепроницаеми съдове, изработени от материал, който позволява ефикасно измиване и дезинфекция.

– За твърдите отпадаци се ползват полимерни торби за еднократна употреба, спецялно предназначени за целта. Съдовете за отпадаци се поддържат чисти и в добър външен вид.

 1. Подържане на хигиено състояние на кафеавтомата.
  1. Периодично основно почистване на обекта се извършва веднъж седмично ( всеки неделен ден) и при необходимост.
  2. Ежедневно почистване се извършва в края на работния ден, като помещението, оборудването и работните повърхности задължително се обработват с дезинфекционен препарат.
  3. Обслужващия кафеавтомата подържа хигиената и почиства при инциденти. Той трябва да е служител на фирмата и да притежава заверена здравна книжка.
  4. Следи се за поява на врдеители и предприемат периодично необходимите превантивни мерки.
  5. Инвентара и средствата използвани за почистване, измиване и дезинфекция се съхраняват на определено санитарно място.
  6. Всички повърхности, които влизат в контакт с продуктите, се почистват , измиват и дезинфекцират след всяка употреба, след всяко прекъсване на извършената технологична операция, а когато се използва непрекъснато – периодично, през определени интервали.

Дезинфекцичта се извършва след почистването и измиването. Почистването и дезинфекцията се извършват с почистващи препарати и химични дезинфекциони средства, предназначени за целта, прилагани съгласно указанията на производителя за начина на употребата им. Технологичното оборудване се почиства , измива и дезинфекцира след максимално възможно за целта разглобяване. Върху измитите и дезинфекцирани повърхности не се допускат остатъчни количества от миещи препарати и дезинфекционни средства.

В обекта се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. Унищожаването на вредителите се извършва само само от специализираните за това служби при вземане на всички неоходими мерки за недопускане на замърсяване на храните.

loading...
loading...